TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva

Naš sponzor - tvrtka ANT d.o.o., Laboratorij za analitiku i toksikologiju

 • ...

Tvrtka ANT d.o.o. je sponzor Utočišta kunića i divljih zečeva

Povratak na financiranje i zahvale

 

Tvrtka ANT d.o.o. iz Zagreba, službeni je sponzor kunića i divljih zečeva iz našeg Utočišta. Ovaj dio web sitea namjenjen je promoviranju njihovih usluga. Na ovom, prezentacijskom linku za našeg sponzora, objavljujemo najbitnije podatke.

 

Tvrtka ANT d.o.o.

Naše je sjedište u glavnom gradu Republike Hrvatske, u Zagrebu. Poslovni prostor obuhvaća 600 m2 na tri etaže u kojem smo stvorili povoljnu radnu i intelektualnu atmosferu za naše suradnike i partnere. Kvalitetu našeg rada potvrđuje i certifikat ISO 9001.

 

Ovlasti

 • Web site sponzora

 • Pratite :link

Tvrtka ANT d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-04/4319-4, MBS 080301622, šifra djelatnosti 52-73101 - istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima, zaštita na radu i zaštita okoliša("Narodne novine" br. 35/96 str. XXXVIII), predmet poslovanja - djelatnosti:


74.14
71.34
74.3
74.84
*
*
*

*
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.
Tehničko ispitivanje i analiza
Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
Poslovi zaštite na radu
Poslovi analize emisionih koncentracija plinova, para, aerosola i dimova
Poslovi mjerenja kakvoće zraka i drugi poslovi kako slijede: kontrola emisija izvora onečišćenja zraka, kontrola i atestiranje uređaja za smanjivanje emisije, praćenje kakvoće zraka u područnim mrežama
Redovito praćenje i proračun emisije izvora, pripremanje i izdavanje izvješća o stanju kakvoće zraka
Zastupanje stranih tvrtki
Stručni poslovi zaštite okoliša
Stručni poslovi zaštite prirode
Kupnja i prodaja robe
Obnavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
Stručni poslovi praćenja stanja okoliša (monitoring)
Stručni poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
Stručni poslovi izrade studija utjecaja na okoliš
Izrada procjene opasnosti
Osposobljavanje za rad na sigurni način
Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
Ispitivanje električnih instalacija i statičkog elektriciteta
Ispitivanje mikroklimatskih parametara i toplinskog zračenja
Ispitivanje i mjerenje buke u radnim prostorijama i okolišu
Ispitivanje i mjerenje vibracija
Ispitivanje kvalitativnih i kvantitativnih svojstava osvjetljenja
Ispitivanja i mjerenja neionizirajućih zračenja
Analize koncentracija para otapala i ugljikovodika u radnom prostoru i okolišu
Analize koncentracija inertnih plinova
Analize koncentracija upaljivih i eksplozivnih plinova
Analize koncentracija dimova i aerosola u radnom prostoru i okolišu
Analiza koncentracija inertnih prašina kao TSP i PM10-
Analiza koncentracija kristobalita i kvarca u radnoj atmosferi
Analize koncentracija azbesta u radnoj sredini
Analize koncentracija metala u radnoj sredini i okolišu
Analize koncentracija pesticida
Analize koncentracija policikličkih ugljikovodika i PCB
Uzorkovanje i analiza koncentracija dioksina i furana
Uzorkovanje i identifikacija stranih mirisa u okolišu i radnoj atmosferi
Analize plinova na brodovima u skladu s Council Cirective – 94/63/EC i NPI
Izrada sigurnosno-tehničke dokumentacije HRN/ISO 11014
Stručni poslovi ispitivanja efikasnosti ventilacije
Ispitivanje i analiza štetnih tvari u medicinskim ustanovama
Analize emisija štetnih plinova i para iz objekata za pripremu hrane
Analize svih sigurnosnih elemenata u hotelsko ugostiteljskim objektima
Mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade ili borave
Stručni poslovi mjerenja i zaštite od neionizirajućih zračenja
Kontrola analitičkih uređaja, servisiranje, atestiranje i servisno umjeravanje
Savjetovanje naručitelja u vezi zaštite na radu, zaštite okoliša i sanitarnog nadzora
Vođenje stručnih poslova zaštite na radu i zaštite okoliša za trgovačka društva
Vođenje stručnih poslova iz Zakona o otrovima za trgovačka društva

Tvrtka ANT d.o.o. temeljem RJEŠENJA Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva KL.: UP/I-116-01/03-04/59, Ur.br.: 526-08-05-7 od 01.03.2005. ovlaštena je radna organizacija za izradu procjena opasnosti i ispitivanja u radnom okolišu (ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika).
Tvrtka ANT d.o.o. temeljem RJEŠENJA Ministarstva zdravstva Kl: UP/I-542-04/93-03/01 Ur.br.: 534-04-10-93-02 od 10.01.1994. ovlašteno je za poslove iz Zakona o sanitarnoj inspekciji.
Tvrtka ANT d.o.o. posjeduje RJEŠENJE Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja KL.: UP/I-351-02/06-08/127 Ur.br.531-08-2-1-AM-06-04 od 11.09.2006. za obavljanje stručnih poslova praćenja stanja okoliša (monitoring).
Tvrtka ANT d.o.o. posjeduje RJEŠENJE Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja KL.: UP./I-351-02/063-08/0045, Ur. br. 531-08-2-1-AM-06-04 od 11.09.2006. za obavljanje stručnih poslova praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak.
Tvrtka ANT d.o.o. posjeduje RJEŠENJE Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja KL.: UP/I-351-02/08-08/6, Ur.broj: 531-08-3-1-1-6-08-2 od 14.04.2008. za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata o zaštiti okoliša.
Tvrtka ANT d.o.o. posjeduje RJEŠENJE Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja KL.: UP/I-351-02/06-08/147, Ur.broj: 531-08-3-1-ZV-06-2 od 05.12.2006. za obavljanje poslova stručne pripreme i izrade studija utjecaja na okoliš.
Tvrtka ANT d.o.o. temeljem RJEŠENJA Ministarstva zdravstva Kl: UP/I-540-02/03-03/1 Ur.br.: 534-03-01-01/1-03-6 od 04.12.2006. ovlaštena je za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

 

Reference

MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA (MJERENJE IMISIJA)
Propisi:

 1. Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07
 2. Zakon o zaštiti zraka NN 178/04, NN 60/08
 3. Pravilnik o praćenju kakvoće zraka NN 155/05
 4. Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša NN 35/08
 5. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora NN 21/07
 6. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku NN 133/05
 7. Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku NN 133/05
 8. Uredba o ozonu u zraku NN 133/05
 • Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevec
 • Autoceste Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb
 • GKP Čakovec
 • GKP Karlovac
 • GKP Koprivnica
 • GKP Šibenik
 • Golubovečki kamenolom d.d., Novi Golubovec
 • Grad Samobor
 • Hidroelektra niskogradnja d.d., Zagreb
 • Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
 • INA rafinerija nafte, Urinj
 • Interkonzalting d.o.o., Zagreb
 • Kaming d.d., Ljubešćica
 • Karlovačka županija
 • Nauta Lamjana d.d.
 • Salonit d.d., Vranjic
 • Samoborka d.d., Samobor
 • Uljanik brodogradilište d.d., Pula

 

 

ZAŠTITA NA RADU
Propisi:

 1. Zakon o zaštiti na radu NN 59/96, 94/96 i 113/03
 2. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima NN 114/02, 131/02 i 126/03
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije NN 42/05
 4. Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima NN 92/93
 • Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevec
 • Aluflexpack d.d., Zadar, Umag
 • Benetton Istria d.o.o., Labin
 • Brodogradilište “3. maj” d.d., Rijeka
 • Brodogradilište “Uljanik”d.d.,
 • Pula Brodogradilište d.d., Mali Lošinj
 • Cedevita d.o.o., Zagreb
 • Cenmar d.d., Nin
 • Chromos agro d.d., Zagreb
 • Commel d.o.o., Zagreb
 • Croatia airlines d.d., Zagreb
 • Crosco Naftni servisi d.o.o, Zagreb
 • Dioki d.d., Zagreb
 • Elka d.d., Zagreb
 • Finag d.d., Garešnica
 • HEP Toplinarstvo d.o.o., Zagreb
 • Hrvatski državni arhiv
 • INA-Industrija nafte d.d., Zagreb
 • Inker d.d., Zaprešić
 • Istra cement d.d., Pula
 • Istragradnja d.d., Pula
 • Kamen Sirač d.d., Sirač
 • Karlovačka pivovara d.d., Karlovac
 • Kelteks d.o.o., Karlovac
 • Klinički bolnički centar, Zagreb
 • Končar-MES d.d., Zagreb
 • Končar-niskonaponske skopke i prekidači d.d., Zagreb
 • Končar-visokonaponski aparati d.d., Zagreb
 • Kraš d.d., Zagreb
 • Kumal d.o.o., Sirač
 • Kvasac d.o.o., S. Marof
 • Labud d.d., Zagreb
 • Lana karlovačka tiskara d.d., Karlovac
 • Lipa Mill d.d., Zagreb
 • Luka Ploče d.d., Ploče
 • Megatti d.o.o., Zagreb
 • Ministarstvo financija RH, Zagreb
 • Modibit d.o.o., Ozalj
 • Montkemija d.d., Zaprešić
 • Pamučna industrija Duga Resa d.d., Duga Resa
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb
 • Saipem Mediterranean Services Llc, Rijeka
 • SAS Vektor d.d., Zadar
 • HEP TE Rijeka TOF d.d., Drniš
 • TŽV Gredelj d.o.o., Zagreb
 • Uljanik-Strojogradnja d.d., Pula
 • Unijapapir d.d., Zagreb
 • Univerzal d.d., Zagreb
 • Velekem d.d., Zagreb
 • Veterina d.o.o., Rakov Potok
 • Vjesnik d.d., Zagreb
 • Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
 • Wienerberger d.o.o., Karlovac
 • Zagrebačka pivovara d.d., Zagreb

 

 

EMISIJE
Propisi:

 1. Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07
 2. Zakon o zaštiti zraka NN 178/04
 3. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora NN 01/06
 4. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora - NN 21/07
 5. Pravilnik o katastru emisija u okoliš NN 36/96
 • Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevec
 • Aluflexpack d.d., Umag
 • Bavaria pivo d.o.o., Zagreb
 • Belupo d.d., Koprivnica
 • Brodogradilište «3. maj» d.d., Rijeka
 • Cedevita d.o.o., Zagreb
 • Chromos agro d.d., Zagreb
 • Chromos boje i lakovi d.d., Zagreb
 • Chromos smole d.d., Zagreb
 • Crosco naftni servisi d.o.o., Zagreb
 • Dalmacijacement d.d., Kaštel Sućurac
 • Dina-Petrokemija d.d., Omišalj
 • Elka d.d., Zagreb
 • Hempel d.o.o., Umag
 • HEP EL-TO, Zagreb
 • HEP Plomin 1
 • HEP Plomin 2
 • HEP TE Rijeka
 • HEP TE Sisak
 • HEP Teto Zagreb
 • Herbos d.d., Sisak
 • Hidroelektra d.d., Zagreb
 • Holcim d.o.o., Koromačno
 • Hrvatske šume IGM d.d., Tounj
 • INA Etan Ivanić Grad
 • INA Rafinerija Rijeka-Mlaka
 • INA Rafinerija Sisak
 • INA Rafinerija Urinj
 • Karlovačka pivovara d.d., Karlovac
 • Končar d.d., Zagreb
 • Kraš d.d., Zagreb
 • Pičuljan marine d.o.o., Jurdani
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb
 • Podravka d.d., Koprivnica
 • Rockwool Adriatic d.o.o., Pićan
 • Samoborka d.d., Samobor
 • Saponia d.d., Osijek
 • T-Mobile Hrvatska d.o.o., Zagreb
 • Tondach Hrvatska d.d., Bedekovčina
 • Toplana Karovac
 • Veterina d.o.o., Rakov Potok
 • Vetropack
 • Opća bolnica Vinkovci
 • Wienerberger d.o.o., Karlovac

 

 

OPERATIVNI PLANOVI INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 • Belupo d.d., Koprivnica
 • Braća Pivac d.o.o., Vrgorac
 • Buzetska pivovara d.o.o., Buzet
 • Chromos tvornica smola d.d., Zagreb
 • Ciak d.o.o., Vojnić
 • Hempel d.o.o., Umag
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Jamnica d.d., Zagreb
 • Kaming d.d., Ljubešćica
 • Karlovačka pivovara d.d., Karlovac
 • KBC Rebro, Zagreb
 • Kelteks d.o.o., Karlovac
 • Pičuljan marine d.o.o., Jurdani
 • PPK Karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac
 • RS Metali d.d., Sveta Nedjelja
 • Samoborka d.d., Samobor
 • Solidum Žužić d.o.o., Velika Gorica

 

 

STUDIJE O UTJECAJU I ELABORATI O ZAŠTITI OKOLIŠA
prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 82/94, 128/99) i Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00, NN 136/04)
Elaborati do 2005. godine:

 • Elaborat o zaštiti okoliša Pogon kaljenja prstena, Feroimpex d.o.o.
 • Elaborat o zaštiti okoliša veletržnice Osijek
 • Elaborat o zaštiti okoliša veletržnice Rijeka
 • Elaborat o zaštiti okoliša veletržnice Benkovac

Elaborati 2005. godine:

 • Elaborat zaštite okoliša za mogući utjecaji na okoliš asfaltna baza Žminj
 • Elaborat zaštite okoliša o mjerenju benzena u rafineriji nafte INA - Sisak
 • Elaborat zaštite okoliša za projekt Rekonstrukcije sustava odvodnje i izgradnje predtretmana tehnoloških otpadnih voda u Karlovačkoj pivovari
 • Elaborat zaštite okoliša za projekt sanacije i rekonstrukciju postojeće plaže Turističkog naselja Zagori u Novom Vinodolskom
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat rekonstrukcije i dogradnje skladišta ukapljenog naftnog plina u Kaštel Sućurcu
 • Elaborat zaštite okoliša za projekt sanacije i rekonstrukciju tri postojeće plaže na Babinom Kuku u Dubrovniku.

Studije o utjecaju na okoliš do 2005. godine

 • SUO Janaf - Družba Adria
 • SUO KB Dubrava
 • SUO tvornica pitke vode "Sv. Rok"
 • SUO bolnica Vinkovci
 • SUO svinjogojska farma Osijek
 • SUO Benetton Osijek
 • SUO IGM Kamen Sirač
 • SUO Chromos

Studije o utjecaju na okoliš 2005. godine

 • SUO odabrana poglavlja - utjecaj na zrak na lokaciji deponije komunalnog otpada Zadar
 • SUO Groblje kućnih ljubimaca s krematorijem - Rugvica
 • SUO Županijski centar za gospodarenje otpadom Stari Jankovci odabrana poglavlja - utjecaj na zrak
 • SUO Dogradnja i rekonstrukcija skladišta naftnih derivata Osijek
 • SUO Pogon za MB obradu komunalnog otpada lokacija Lećevica
 • SUO Rekonstrukcija asfaltne baze Trstenik

 

 

MJERENJE I ANALIZA EMISIJA DIOKSINA I FURANA
(sažetak predavanja na Zaštiti zraka 2005.)
ŠTO SU DIOKSINI?

Dioksin je opće ime koje se upotrebljava za veliku grupu spojeva u koje spadaju poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF).

Riječ je o grupi izrazito toksičnih spojeva koji mogu izazvati rak, te reproduktivne i razvojne probleme kod ljudi.

Najtoksičniji dioksin je 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioxin ili TCDD.

Toksičnost drugih dioksina izražava se u odnosu prema TCDD.

Dioksini su vrlo stabilni kemijski spojevi, topivi u uljima i mastima, što im omogućava akumuliranje u hranidbenom lancu (akumuliraju se u mesu, mlijeku, jajima).

KAKO NASTAJU DIOKSINI?

Dioksini nastaju zajedničkim izgaranjem tvari koje sadrže klor i ugljikovodike.

U prirodi nastaju u šumskim požarima, te aktivnostima koje uzrokuje čovjek: spaljivanjem otpada, u proizvodnji cementa, metalurgiji, izgaranjem ugljena, nafte (promet) i dr.

OBAVEZA MJERENJA DIOKSINA I FURANA

Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (“Narodne novine” br. 140/97) propisuje mjerenje dioksina u spalionicama otpada (čl.101. Uredbe) - uključujući i druge industrijske procese u kojima se spaljuje otpad - npr. Cementne peći, i to:

 • u prvoj godini rada spalionice otpada najmanje četiri puta godišnje u razmaku od tri mjeseca
 • nakon isteka gore navedenog razdoblja dva puta godišnje u razmacima od šest mjeseci

MJERNJE DIOKSINA I FURANA U ANT-u:

Tvrtka ANT provodi mjerenja i analize emisija dioksina i furana od 2002. godine, koristeći metodologiju mjerenja i analiza prema EN 1948.
REFERENTNA LISTA MJERENJA I ANALIZA DIOKSINA I FURANA:

 • SPALIONICA OTPADA PUTO
 • SPALIONICA OTPADA KB DUBRAVA
 • SPALIONICA OTPADA BOLNICE VINKOVCI
 • SPALIONICA OTPADA HERBOS-SISAK
 • TVORNICA CEMENTA KOROMAČNO
 • Analize u zoni naselja BARANI-KLADNJICA
 • Analize u zoni hotela BORIK ZADAR
 • Analize u zoni naselja BOKANJAC

 

Sudjelovanje na stručnim skupovima

 

 • INOVA 2005 - 30. hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem

Organizator: Hrvatski savez inovatora
Mjesto održavanja: Zagrebački velesajam, Zagreb
Vrijeme održavanja: 08. - 12. studenog 2005. Dobivena zlatna medalja

 • HGK - Radni sastanak o primjeni Zakona o zaštiti zraka na deponijima.

Organizator: ANT d.o.o. i Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliš
Mjesto održavanja: Zagreb - Prostor HGK 10. i 11.studenog.2005.

 • Simpozij „Zaštita zraka 2005“

Organizator: Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Mjesto održavanja: Zadar(ANT održao dva predavanja)
Vrijeme održavanja: 12. - 16. rujan 2005.

 • IMPEX - najveća svjetska izložba inovacija i novih proizvoda

Mjesto održavanja: Pittsburgh, Pennsylvania, SAD (osvojene dvije zlatne medalje)
Vrijeme održavanja: 08 -11. lipanja 2005.

 • HGK - Radni sastanak o primjeni Zakona o zaštiti zraka i Zakona o zaštiti na radu za grupaciju prerađivača polimernih kompozita

Organizator: HGK i ANT d.o.o. Mjesto održavanja: Zagreb - Prostor HGK
Vrijeme održavanja: rujan 2004.

 • Tesla Ericsson - Predavanje o neionizirajućim zračenjima.

Organizator: ANT d.o.o. i Tesla Ericsson
Mjesto održavanja: Zagreb - Prostor u Tesli Ericsson
Vrijeme održavanja: prosinac 2005.

 • 14. internacionalna konferencija "Air quality assesment and policy at local region and global scales", Dubrovnik 2003
 • COREMA, Automatizacija u prometu, Dubrovnik, 2002.
 • 3. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '01", Šibenik, 2001.
 • 6. Međunarodni simpozij "Gospodarenje otpadom" - Zagreb, 2000.
 • 2. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '99", Šibenik, 1999.
 • 5. Međunarodni simpozij "Gospodarenje otpadom", Zagreb, 1998.
 • 1. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '97", Crikvenica, 1997.
 • Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina, Varaždin, 1996.
 • 4. Međunarodni simpozij "Gospodarenje otpadom", Zagreb 1996.

 

Izdavačka djelatnost


Članovi Komisije koji su bili zaduženi 1993. godine za izradu dijela Pravilnika o MDK i BGV nikada nisu završili svoj posao, te u Pravilniku o MDK i BGV (NN 92/93) postoji samo prijedlog o MDK za neke prašine. Mi smo uočili da je propustom nadležnog Ministarstva jedno cijelo poglavlje industrijske toksikologije ostalo nepokriveno Nacionalnim propisom o MDK. U suradnji sa Svjetskom Zdravstvenom Organizacijom u Ženevi, objavili smo 2004. godine prijedlog MDK za 244 različite prašine i aerosole sa citiranim metodama uzorkovanja i analiza. U Priručniku je objavljen i primjer metodologije kako su utvrđene granične vrijednosti za određene vegetabilne prašine (Technical Report Series 684, WHO Ženeva).

 

Organizacijska shema tvrtke

Tvrtka "ANT se sastoji od 15 odjela prema prikazanoj shemi od kojih su odjeli XI. do XV. robotizirane samostalne postaje bez uposlenih radnika.


UPRAVA
OSNIVAČ I VLASNIK
Zvonko Habuš, ing.

 

VIII. odjel
1. Stručni poslovi iz Zakona o kemikalijama i srodnim Pravilnicima (NN 173/03)
2. Stručni poslovi o opasnim tvarima prema HRN /ISO 11014
3. Poslovi procjene opasnosti prema Zakonu o zaštiti na radu

I. odjel, Štetnosti u radnoj okolini
Kemija, Čl. 50 Zakona o zaštiti na radu
Rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva od 1. ožujka 2005.
Klasa: UP/I-116-01/03-04/59
Ur. broj: 526-08-05-7

 

IX. odjel
1. Neionizirajuća zračenja, akustika i vibracije
2. Matematičko modeliranje u zaštiti okoliša
Rješenje Ministarstva zdravstva od 11.12.2003.
Klasa: UP/I-540-02/03-03/1
Ur. broj: 534-03-01-01/1-03-6

II. odjel, Štetnosti u radnoj okolini
Fizika, Čl. 50 Zakona o zaštiti na radu
Rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva od 1. ožujka 2005.
Klasa: UP/I-116-01/03-04/59
Ur. broj: 526-08-05-7.

 

X. odjel, Financijski, kadrovski i opći poslovi

III. odjel, Emisije u okoliš
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja od 08.09.2003.
Klasa: UP/I-351-02/03-04/0074
Ur. broj: 531-05/2-SK-03-02

 

XI. odjel, Ekološka pokretna postaja

IV. odjel, Imisije u okoliš
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja od 8.09.2003.
Klasa: UP/I-351-02/03-04/0073
Urbroj: 531-05/2-SK-03-03

 

XII. odjel, Automatska stacionarna postaja Sv. Katarina
Pušćanska Dubrava, granica prema Sloveniji
tel. +385 1 339 8030

V. odjel, Elaborati, studije, planovi intervencije
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja od 24.03.2005. (Elaborati)
Klasa: UP/I-351-02/05-08/0007
Ur. broj: 531-05/4-ZV-05-4

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja od 22.12.2003. (Studije)
Klasa:UP/I-351-02/03-04/0107
Ur. broj: 531-05/4-ZV-03-4

 

XIII. odjel, Automatska stacionarna postaja Šandrovac
Bilogora, granica prema Mađarskoj
tel. +385 43 874 312

VI. odjel, Stručni poslovi analiza stranih mirisa i štetnih tvari u atmosferi iz nadzora sanitarne inspekcije i biološke štetnosti u atmosferi
Rješenje Ministarstva zdravstva
Klasa: UP/I-542-04/93-03/01
Ur. broj: 534-04-10-93-02

 

XIV. odjel, Automatska stacionarna postaja Biograd
Biograd na moru, granica prema Italiji
tel. +385 23 384 263

VII. odjel, Zaštita prirode
Djelatnost registrirana pri Trgovačkom suda u Zagrebu.

 

XV. odjel, Mjeriteljska postaja Zagreb
Medarska 69, Zagreb - zapadni dio
tel/fax. +385 1 386 3391, +385 1 386 3392

 

Kontakt

Telefon/fax: 01/386-33-91
Adresa: Medarska 69, 10090 Zagreb

E-mail: ant[at]ant.hr

web: www.ant.hr

 
Prikaz vece karte